Σύσταση-Αρμοδιότητες

H Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστάθηκε με τον Ν.2937/01  (άρθρο 22, ΦΕΚ-169/Α/26-7-01), με σκοπό "τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και λοιπών παγίων που της μεταβιβάσθηκαν από την Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ, την άσκηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των πηγών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και τη συνδρομή του Δημοσίου κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής επενδύσεων για την ύδρευση και την αποχέτευση της εκάστοτε περιοχής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Για την εκπλήρωση του σκοπού τηςη Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων δύναται ιδίως να εκπονεί ή αναθέτει μελέτες, να εκτελεί έργα, να διενεργεί προμήθειες, να συνάπτει συμβάσεις παροχής σε αυτήν υπηρεσιών και να πραγματοποιεί επενδύσεις".
Το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της, ορίζεται από τον Ν.2937/2001, την από 27/7/2001 Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς και το Λογιστικό των Ν.Π.Δ.Δ., το ΠΔ 65/2004 (ΦΕΚ 55/24-2-2004) με το οποίο υπάχθηκε στον προληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υ.ΜΑ.Θ. και τις λοιπές διατάξεις (Ν.Δ. 496/1974, ΠΔ 715/79 κ.λ.π.).
Με το άρθρο 43 του Ν.3316/05, το οποίο αντικατέστησε την παρ.3 και παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν.2937/2001, έχουν περιληφθεί ρυθμίσεις για τα αποφαινόμενα όργανα στις συμβάσεις μελετών και έργων στις οποίες φέρεται ως κύριος του έργου η ΕΥΑΘ Παγίων, όπου το Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων έχει το ρόλο της Προϊσταμένης Αρχής και με αποφάσεις του ορίζονται κατά περίπτωση η Διευθύνουσα Υπηρεσία και το Τεχνικό Συμβούλιο.
 
Με την με αριθμό ΕΓΑ/618/30-7-2001 (ΦΕΚ 1009Β/1-8-2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της ανωνύμου εταιρείας ΕΥΑΘ ΑΕ προς την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στους συνημμένους πίνακες
της ανωτέρω απόφασης.
Επίσης με την με αριθμό 13565/ΔΕΚΟ 236/25-2-2003 (ΦΕΚ 264Β/5-3-2003) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μεταβιβάστηκαν και πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία προς την ΕΥΑΘ Παγίων.