Διοικητική Δομή

Σύμφωνα με τον Ν.2937/2001 (αρθ.22Α) τα όργανα διοίκησης της ΕΥΑΘ Παγίων είναι: α. το διοικητικό συμβούλιο και β. ο
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ Παγίων συγκροτείται από επτά (7) μέλη όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22Β του ν.2937/2001.
Με την με αριθμ. 2157/21.06.2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και της Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 309/23.06.2017 τ.Υ.Ο.Δ.Δ., διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων, με τριετή θητεία, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, πέντε τακτικά μέλη (και πέντε αναπληρωματικά)..

eyathpagion 2017 organograma