Η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ (ΝΠΔΔ), διακηρύσσει τη με "ανοικτή δημοπρασία" επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου του τίτλου, προϋπολογισμού 5.490.000 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
σύμφωνα με το Ν. 3669/2008.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 26/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 21/03/2013