Η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ (ΝΠΔΔ), διακηρύσσει τη με "ανοικτή δημοπρασία" επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου του τίτλου, προϋπολογισμού 5.473.500 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) σύμφωνα με το Ν. 3669/2008.

Ημερομηνία Δημοπρασίας 11/02/2014

Προθεσμία παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 6/02/2014

Θέμα : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

 

Αρμοδιότητες Υπηρεσίας :

H Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστάθηκε με τον Ν.2937/01 (άρθρο 22, ΦΕΚ-169/Α/26-7-01), με σκοπό "τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και λοιπών παγίων που της μεταβιβάσθηκαν από την Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ, την άσκηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των πηγών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και τη συνδρομή του Δημοσίου κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής επενδύσεων για την ύδρευση και την αποχέτευση της εκάστοτε περιοχής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων δύναται ιδίως να εκπονεί ή αναθέτει μελέτες, να εκτελεί έργα, να διενεργεί προμήθειες, να συνάπτει συμβάσεις παροχής σε αυτήν υπηρεσιών και να πραγματοποιεί επενδύσεις".

Το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της, ορίζεται από τον Ν.2937/2001, την από 27/7/2001 Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς και το Λογιστικό των Ν.Π.Δ.Δ., το ΠΔ 65/2004 (ΦΕΚ 55/24-2-2004) με το οποίο υπάχθηκε στον προληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υ.ΜΑ.Θ. και τις λοιπές διατάξεις (Ν.Δ. 496/1974, ΠΔ 715/79 κ.λ.π.).

Με το άρθρο 43 του Ν.3316/05, το οποίο αντικατέστησε την παρ.3 και παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν.2937/2001, έχουν περιληφθεί ρυθμίσεις για τα αποφαινόμενα όργανα στις συμβάσεις μελετών και έργων στις οποίες φέρεται ως κύριος του έργου η ΕΥΑΘ Παγίων, όπου το Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων έχει το ρόλο της Προϊσταμένης Αρχής και με αποφάσεις του ορίζονται κατά περίπτωση η Διευθύνουσα Υπηρεσία και το Τεχνικό Συμβούλιο.

Με την με αριθμό ΕΓΑ/618/30-7-2001 (ΦΕΚ 1009Β/1-8-2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο και μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της ανωνύμου εταιρείας ΕΥΑΘ ΑΕ προς την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στους συνημμένους πίνακες της ανωτέρω απόφασης.

Επίσης με δεύτερη απόφαση (υπ’ αριθμ. 13565/ΔΕΚΟ 236/25-2-2003 Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΦΕΚ 264Β/5-3-2003) μεταβιβάστηκαν και πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία προς την ΕΥΑΘ Παγίων, καθότι είτε αυτά δεν περιλήφθησαν είτε περιλήφθησαν και δεν περιγράφονται σαφώς στην με αριθμό ΕΓΑ/618/30-7-2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Όργανα Διοίκησης

Σύμφωνα με τον ν.2937/2001 (αρθ.22Α) τα όργανα διοίκησης της ΕΥΑΘ Παγίων είναι: α. το διοικητικό συμβούλιο και β. ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ Παγίων συγκροτείται από επτά (7) μέλη όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22Β του ν.2937/2001.

Με την με αριθμ. Δ16γ/01/436/Γ/12-7-10 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 243/14-2-10 τ.Υ.Ο.Δ.Δ., διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων, με τριετή θητεία, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, πέντε τακτικά μέλη (και πέντε αναπληρωματικά).