ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΕΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ (ΝΠΔΔ), διακηρύσσει τη με "ανοικτή δημοπρασία" επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου του τίτλου, προϋπολογισμού 1.045.500 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) σύμφωνα με το Ν. 3669/2008.
Ημερομηνία Δημοπρασίας  26/05/2015
Προθεσμία παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης  21/05/2015
Θέμα : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΕΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ